FUT hair transplant 3200 Grafts

FUT hair transplant 3200 Grafts
Pre OP

7 Months Post OP

Final Post OP

Final Results FUT hair transplant 3200 Grafts