FUT hair transplant 3000 Grafts

FUT hair transplant 3000 Grafts

Pre OP

Post OP

15 days Post OP

5 Months Post OP

7 Months Post OP

FUT hair transplant 3000 Grafts