FUT hair transplant 3000 Grafts

FUT hair transplant 3000 Grafts
Pre OP

15 Days Post OP

3 Months Post OP

4 Months Post OP

5 Months Post OP

6 Months Post OP

Post OP

FUT hair transplant 3000 Grafts