FUT hair transplant 1200 Grafts

FUT hair transplant 1200 Grafts

Pre Post

15 Days Post

6 Months Post

7 Months Post

Final Post

Final FUT hair transplant 1200 Grafts